Regulamin

Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną

 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zawierania Online Service DP, zwaną dalej „Usługodawcą”, umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: https:\\podatek24.de.

Zlecać usługę może każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej „Klientem”.

Klient może uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej, w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i do przestrzegania jego postanowień od chwili rozpoczęcia korzystania z usług firmy Online Service DP.

 2

Usługi

Usługodawca świadczy  Klientom usługę polegającą na wypełnianiu Niemieckich rocznych zeznań podatkowych według wytycznych klienta oraz za dodatkową opłatą wsparcie w kontakcie z niemieckim urzędem podatkowym polegającą na tłumaczeniu pism otrzymanych przez Klienta oraz na przygotowaniu odpowiedzi na nie w języku Niemieckim według wytycznych Klienta.

3

Sposób świadczenia usług

Świadczenie Usług przez Usługodawcę odbywa się w następujący sposób:

Klient sprawdza cenę za usługę na stronie https:\\podtek24.de;

w przypadku zaakceptowania przez Klienta podanej ceny, Klient może złożyć zamówienie poprzez naciśnięcie na przycisk „Zamów”, Klient jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych niezbędnych do wystawienia rachunku oraz dokonania płatności za usługę;

po pomyślnym złożeniu zamówienia, Klient jest zobowiązany do przekazania Usługodawcy danych niezbędnych do wykonania zlecenia, niezbędne informacje mogą się różnić dla każdego Klienta , dlatego o szczegółach Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną bądź telefonicznie ;

po otrzymaniu niezbędnych informacji Usługodawca wypełni na zlecenie Klienta wszystkie niezbędne formularze do dokonania rocznego zeznania podatkowego przed Niemieckim Urzędem Skarbowym, niniejsze dokumenty zostaną przesłane Klientowi drogą elektroniczną bądź pocztą w celu sprawdzenia poprawności zawartych w nim danych;

Usługa „Wsparcia w kontakcie z Finanzamtem” polega na tłumaczeniu pism otrzymanych przez Klienta oraz na przygotowaniu odpowiedzi na nie w języku Niemieckim według wytycznych Klienta.  Usługa dotyczy tylko pism związanych z rozliczeniem podatku za lata do których roczne zeznania podatkowe były wypełnione przez Usługodawcę i tylko jeżeli zostały dostarczona do Niemieckiego Urzędu Skarbowego w niezmienionej treści

Firma Online Service Dariusz Popiolek świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

Cena jest podawane w Euro.

W przypadku niemożności wykonania Usługi, Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta i umożliwi mu rezygnację z Usługi za zwrotem uiszczonej opłaty.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, po uprzednim porozumieniu się z Klientem i umożliwieniu mu odstąpienia od umowy.

 4

Prawa i obowiązki stron oraz ich odpowiedzialność

Każda ze stron umowy może rozwiązać zawartą umowę, w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem praw nabytych przez drugą stronę, w szczególności z prawem zatrzymania części wynagrodzenia za już wykonaną usługę.

Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

Usługodawca może odstąpić od umowy, w przypadku gdy:

Klient nie udzieli Usługodawcy informacji niezbędnych do wykonania Usługi lub nie prześle dokumentów, które są niezbędne do wykonania tej Usługi;

Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Usługodawca nie zrealizuje Zamówienia w umówionym terminie. W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonego wynagrodzenia.

Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę rzetelnie, z należytą starannością oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

W przypadku zastrzeżeń co do jakości wykonanej usługi, Klient może zgłosić reklamacje w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi w formie wiadomości e-mail. Usługodawca ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 7 dni w formie wiadomości e-mail.

Usługodawca zapewnia, że zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyska od klienta.

 5

Polityka prywatności

W celu wykonania usługi zachodzi konieczność podania danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, stan cywilny, numer rachunku bankowego, miejsce pracy, i inne. Administratorem danych osobowych jest Online Service DP. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania usługi. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania usługi, Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, w zakresie w jakim Administrator danych nie jest z takiego obowiązku zwolniony. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych Klient może wnieść skargę do organu nadzorczego. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, a więc administratorowi serwera strony internetowej i skrzynki pocztowej oraz do biura rachunkowego celem rozliczenia wykonanej usługi, jak również firmom kurierskim i pocztowym,. Dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących od tych serwisów (Facebook, Google+), a także w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników (Google Analytics).

Niektóre obszary strony internetowej mogą wykorzystywać pliki typu cookie, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki typu cookie są nieszkodliwe dla komputera Klienta oraz dla danych Klienta. Warunkiem działania plików typu cookie jest ich akceptacja przez przeglądarkę Klienta i nieusuwanie ich z dysku. Pliki typu cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Istnieje możliwość zablokowania plików typu cookie w ustawieniach przeglądarki.

 6

Ograniczenia, wyłączenia odpowiedzialności, szkody.

Strona WWW znajdująca się pod adresem https://www.podatek24.de należąca do Usługodawcy ma charakter informacyjny, a jej zawartość stanowi jedynie wyraz podglądów autora, publikacji lub też odzwierciedlenie jego wiedzy.  Informacje zawarte w treści Serwisu nie stanowią czynności porady prawnej czy doradztwa podatkowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa.

Usługodawca nie odpowiada za żadne szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez Klienta określonych czynności podatkowych, prawnych, nawet jeżeli przy podejmowaniu decyzji kierował się on treścią Serwisu Usługodawcy

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki finansowe błędów rozliczeń podatkowych wynikających z podania nieprawidłowych danych przez Klienta, niezależnie od charakteru powstania tych błędów. W szczególności Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią przygotowanego przez Usługodawcę zeznania podatkowego przed jego podpisaniem i złożeniem w urzędzie skarbowym. Klient przyjmuje do wiadomości że wszelkie nieprawidłowości w złożonym zeznaniu obciążają Klienta i to on jest odpowiedzialny za prawidłowość składanego zeznania podatkowego.

7

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają. zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej https://www.podatek24.de. W momencie akceptacji Regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania zapytania. Późniejsze zmiany Regulaminu nie będą mieć zastosowania do umowy już zawartej.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 Kwietnia 2019 roku.